Részvételi- és játékszabályzat


1. A nyereményjátékot a NILS ID Korlátolt Felelősségű Társaság (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28 5. em., cégjegyzékszám: 01-09-337087) szervezi és bonyolítja. A nyereményjátékban való részvétel feltétele jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadása.
 
2. A játék időtartama: 
2019. május 20. 0:00 perctől – 2019. július 31. 23:59 percig.

3. A játékban való részvétel módja és általános feltételei: a játékban a játék időtartama alatt a regisztráló természetes személy (továbbiakban: Résztvevő) vehet részt. A regisztrációval résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban részt vegyen. Amennyiben jelen nyereményjátékban Résztvevő nem kíván részt venni, erre a külön nyilatkozat megtételével van lehetősége a 
http://mostnyerj.hu/ oldalon.
A játékban nem vehetnek részt az NILS ID Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, mindezek a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint mindazok a személyek, akik jelen promóciós játék létrehozatalában és kivitelezésében részt vettek.
A játékban történő részvételre való jelentkezés a Weboldalon történik, az erre a célra létrehozott felületen keresztül. A résztvevő a jelentkezéssel egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén 6. pontban meghatározott személyes adatai az ott megnevezett módon közzétételre kerüljenek.
A nyereményjátékban történő részvétel ingyenes.
A nyereményjáték során a résztvevők alábbi személyes adatainak kezelése történik:
A nyereményjátékra történő jelentkezés során megadott adatok:

név
szül. idő,
irányítószám
e-mail cím
telefonszám

A nyertesek által szervező részére megadott adatok:
képmás

Az adatkezelés a nyereményjáték lebonyolítása céljából történik és az ehhez szükséges ideig tart. Résztvevő a nyereményjátékra történő jelentkezéssel hozzájárul a személyes adatainak e célból történő kezeléséhez.
A személyes adatok kezelésének részletes szabályaival kapcsolatban részletes tájékoztató található a 
http://mostnyerj.hu/ oldalon.
Résztvevő részéről a személyes adatok megadása önkéntesen történik, azonban a jelentkezésnél előírt személyes adatok megadása hiányában Résztvevő nem jogosult részt venni a Nyereményjátékban.
 
4. Nyeremények:
3 db Sziget fesztivál napijegy

1 db iPhone 7 mobiltelefon
 
5. A sorsolás időpontja, helyszíne:
A sorsolásokra az alábbi időpontban kerül sor:
2019. augusztus 1.
A sorsolás helyszíne: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28 5. em.
 
6. Nyertesek:
A sorsolás alkalmával a szervező 2 db nyertest és 2-2 db pótnyertest sorsol ki. A sorsolást követően a nyerteseket a szervező a regisztrált felhasználói profilokhoz kapcsolódó e-mail címen e-mailben és telefonon a sorsolást követő 3 munkanapon 3 alkalommal értesíti.
A nyertesek, ill. pótnyertesek kártérítésre nem jogosultak amennyiben a nyeremény átvételére önhibájukból nem kerül sor. A nyeremény készpénzre nem váltható át. A nyeremény másra nem ruházható át. Amennyiben a nyertesek cselekvőképessége korlátozott, vagy cselekvőképtelen, a nyeremény átvételére kizárólag törvényes képviselőjükkel együttesen jogosultak. Amennyiben a nyertesek értesítése sikertelen, a sorsolást követő 21. napon 2-2 db pótnyertes közül az 1. pótnyertesek értesítésére e-mail-ben és telefonon 3 alkalommal kerül sor. Amennyiben az 1. pótnyertesek valamelyikének értesítése is sikertelen, az utolsó értesítést követő 21. napon a 2. pótnyertesek e-mailben, ill. telefonon történő értesítésére kerül sor. Amennyiben a Nyertes, ill. a 1. Pótnyertes az e pontban jelölt határidőn belül,  valamint a 2. Pótnyertesek sem jelentkeznek az értesítését követő 20 napon belül, akkor az ajándékra való jogosultság elvész és a későbbiekben e miatt semmilyen igény nem támasztható a Szervezővel szemben. Szervező kizárja felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek, ill. Pótnyertesek adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről.
Résztvevők hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy nyertességük esetén a Szervező nevét és képmását a 
http://mostnyerj.hu/ weboldalon és Facebook oldalon egyaránt nyilvánosságra hozza.
 
7. Szervező felelősségének korlátozása:
A nyeremény nyertesek részére történő átadását követően a nyeremény elvesztéséből eredő minden felelősség a nyertesre száll át, a Szervező ezzel kapcsolatban minden felelősségét kizárja. A Szervező nem minősül a nyeremény gyártójának illetve forgalmazójának, ezért nem vállal a nyereménnyel kapcsolatban semmilyen jótállást, kellék- vagy termékszavatosságot, továbbá nem támasztható a termék bármely tulajdonságával kapcsolatos igény vele szemben, továbbá Szervező kizárja a felelősségét minden, a termék által Résztvevőnek vagy harmadik személynek okozott kárért. Szervező a nyereményt a gyártó által megadott tulajdonságokkal adja át nyertes Résztvevő részére, és nem vállal felelősséget azért, hogy az mennyiben felel meg Résztvevő elvárásainak és személyes preferenciáinak.
 
8. Egyéb rendelkezések:
Egyéb rendelkezések: a Szervező jogosult arra, hogy jelen promóciós játékot bármely időpontban bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból megszüntesse vagy a jelen játékszabályzatot megváltoztassa, ebben az esetben gondoskodik a játék résztvevőinek megfelelő tájékoztatásáról. A játékszabályzat módosítása a Weboldalon történő közzététellel válik hatályossá.
A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért, jelen Játékszabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a Játékszabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező, illetve megbízottja nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a nyertest jogosulatlannak tartja a nyereményre, és nem köteles a sorsolást megismételni, a nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.
A Szervező a hibásan vagy hiányosan megadott adatokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kárért felelősséget nem vállal.
A Szervező kizár mindenféle, a jelen promóciós játék esetleges hibájából, hiányosságából, hibás működéséből eredő kártalanítás vagy kártérítés iránti igényt.

Budapest, 2019 május 20.